Publiczne Przedszkole Nr 12

21 maja, 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ścieżka

Regulamin wycieczek


REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD I WARUNKÓW ORGANIZOWANIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 W PILE DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ                                                                                                                                                 Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jej organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r., nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r., nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).
§ 1 Założenia ogólne:
1. Organizatorem spacerów, wycieczek i wędrówek pieszych jest Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
3. W wycieczkach nie mogą brać udziału dzieci w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie.
4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w w/w formach a organizatorzy powinni im zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
5. Spacery, wędrówki piesze i wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć dydaktycznych i poza nimi.
§ 2 Cele działalności krajoznawczo - turystycznej:
1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
3. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, wytwarzanie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie..
5. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.
6. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
§ 3 Formy działalności krajoznawczo – turystycznej w przedszkolu:
1. Spacery i krótkie wycieczki – inicjowane i realizowane przez nauczycielki w celu uzupełnienia programu nauczania.
2. Wędrówki piesze – każdorazowe wyjście poza teren przedszkola, nie wymagające pokonywania większych przestrzeni.
3. Wycieczki – każdorazowe wyjście poza teren przedszkola pokonywane za pomocą środków lokomocji.
4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno – turystycznego.
§ 4 Zasady ogólne działalności krajoznawczo – turystycznej :
1. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym – winna być dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzania obiektów, harmonogramu i regulaminu.
2. Przedszkole organizujące wycieczkę lub imprezę zobowiązane jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom;
 liczba dzieci 5 – 6 letnich pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 10,
 liczba dzieci 3 - 4 letnich pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 7,
 w przypadku dzieci niepełnosprawnych pod opieką jednego wychowawcy pozostaje jedno dziecko,
3. Uczestnicy wycieczki powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Udział dzieci w wycieczkach, każdorazowo wymaga zgody ich przedstawicieli prawnych.
5. Podczas wycieczek opiekunowie zabezpieczają dzieci poprzez;
- w autokarze – siedzą z przodu, z tyłu i na środku, ze szczególnym zabezpieczając drzwi autokaru - podczas spaceru i wędrówki pieszej – zamykają     i otwierają kolumnę.
6. Opiekunowie powinni sprawdzić stan liczbowy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
7. Każdorazowy udział dzieci w wycieczce wymaga zgody rodziców albo prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka. W przypadku rezygnacji w ostatniej chwili opiekunowie ponoszą całość lub część kosztów związanych            z organizacją wycieczki.
8. Wycieczka może być odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych, choroby opiekunów lub innych ważnych powodów.
9. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, zbyt dużego nasłonecznienia, zbyt dużego mrozu.
10. W czasie w/w form należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
11. Program wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
12. Organizując spacery i wycieczki:
a) Zapoznajemy wychowanków z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
b) Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
c) Przestrzegamy normy kulturalnego zgodnego z okolicznościami zachowania się;
d) Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne uczestników;
e) Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
f) Zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze;
g) Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku;
§ 5 Zadania dyrektora:
1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub innej formy krajoznawczo - turystycznej.
2. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami.
3. Dyrektor kontroluje organizację wycieczek oraz obowiązującą dokumentację oraz współpracuje z radą rodziców w zakresie finansowania wycieczek.
§ 6 Zadania kierownika wycieczki:
1. Kierownik wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.
2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa.
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Organizuje transport i wyżywienie dla uczestników.
8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
10. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
§ 7 Zadania opiekuna wycieczki:
1. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, inna pełnoletnia osoba.
2. Opiekun w szczególności:
 sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
 współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 odpowiada za prawidłowe zachowania wychowanków podczas wycieczki;
 nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych wychowankom;
 wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
§ 8 Zadania uczestników wycieczki:
1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Rodzice i wychowankowie sygnalizują stosunkowo wcześnie wszelkie dolegliwości związane z jazdą autokarem.
4. Wychowankowie reagują na umówione sygnały. wykonują polecenia kierownika, opiekuna.
5. W środkach transportu zajmują miejsce wyznaczone przez opiekuna.
6. W czasie jazdy siedzą na wyznaczonym miejscu, nie wstają, nie klękają na siedzeniu, nie wychylają się, nie chodzą po autokarze, nie zaśmiecają pojazdu.
7. Zachowują się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i kultury.
8. Przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
§ 9 Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form działalności krajoznawczo - turystycznej organizowanej w przedszkolu.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
3. Każdy spacer i wędrówkę pieszą należy wpisać w zeszyt wycieczek znajdujący się w pokoju nauczycielskim.
4. Do każdej wycieczki należy przygotować dokumentację wymienioną w niniejszym Regulaminie i zgłosić dyrektorowi przedszkola najpóźniej dzień przed planowaną wycieczką a kopie dokumentów pozostawić w przedszkolu.
Załączniki
1. Karta wycieczki
2. Harmonogram wycieczki
3. Przykładowy regulamin wycieczki dla uczestników
4. Lista uczestników wycieczki
5. Oświadczenie opiekunów

Pila, dnia 4.03. 2011r.                                                                                                                                                                      RADA PEDAGOGICZNA                                                    dyrektor


Załącznik nr 1 do Regulaminu spacerów i wycieczek Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile
KARTA WYCIECZKI Cel i założenia wycieczki (spaceru): ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trasa wycieczki (spaceru): .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termin: ................... Grupa: ................... Liczba uczestników: ................... Kierownik (imię i nazwisko) .................................................................................... Liczba opiekunów: ................... Środek lokomocji: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

Załącznik nr 2 do Regulaminu spacerów i wycieczek Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile
HARMONOGRAM WYCIECZKI
Data i godz. wyjazdu
Ilość km
Miejscowość
Program
Godz. powrotu

Załącznik nr 5 do Regulaminu spacerów i wycieczek Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile
OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH                                                                                                                Zgadzam się na udział mojego dziecka w wycieczce w dniu …………………………….. do ………………………………………………………………. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się     z regulaminem wycieczki. …………………………………………………….. podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Kontakt

Publiczne Przedszkole Nr 12

Adres: ul. Reja 11
64-920 Piła
tel./fax: 67-213-27-74
e-mail: przed12pila@gmail.com

Biuletyn Informacji Publicznej

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Realizacja

charytatywnie (w ramach własnej promocji)

DirtySoft - Kamil Miszczak

e-mail DirtySoft

Statystyki

Odsłon : 50317

Dla pracowników